ONS PROJECT

Het pedagogisch project van de gemeentelijke basisscholen Beersel legt de nadruk op een persoonlijke en individuele benadering van het kind, met oog voor alle talenten en gebreken en met waardering voor elke geleverde inspanning.

Hieronder leest u de integrale tekst van het pedagogisch project zoals goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 24 oktober 2018, de schoolraad gaf positief advies op 19 juni 2018.

Een samenvatting van onderstaande tekst in eenvoudige taal lezen? Klik hier.

Algemeen Doel: Mensvorming

Onze scholen staan open voor alle kinderen die in aanmerking komen voor het basisonderwijs.
De leerlingen worden voorbereid op een samenleving die rekening houdt met het recht van elke mens om zichzelf te zijn en te worden en die kansen geeft aan elk persoon om tot een harmonische levenssituatie te komen welke ook het ras, het geslacht, de filosofische, politieke of religieuze overtuiging is.

Daartoe zal het gehanteerde pedagogisch project de diverse filosofische, godsdienstige en ideologische opvattingen van de ouders en de leerlingen eerbiedigen. Het houdt rekening met de fundamentele rechten en vrijheden bepaald in de grondwet, de universele verklaring van de rechten van de mens en van het kind.

Elkeen die bij het onderwijs en de opvoeding binnen ons gemeentelijk onderwijs betrokken is, zal ertoe bijdragen om leerlingen inzicht  bij te brengen in de samenhang tussen waarden en persoonlijke motivatie.
Het begeleiden van de leerlingen om persoonlijke criteria aan te leggen van waarheid, eerlijkheid, correctheid, objectiviteit, inzet, openheid, enz,… is de verantwoordelijkheid van iedereen die deel uitmaakt van het schoolteam.

Een sfeer van geborgenheid en veiligheid moet iedereen in de school het gevoel geven van ‘erbij te horen’. Een belangrijke basisidee is daarom de fundamentele eigenheid van de mens.

Verschillen in aanleg, tempo, belangstelling, persoonlijkheid enz,…  zijn samen met de opdracht om leerlingen tot zelfstandigheid op te leiden, een uitgangspunt van het opvoedingsproject dat aandacht heeft voor de totale ‘mens onder de mensen’. Daartoe wordt de algemene vorming gestimuleerd door een harmonische aaneenschakeling van cognitieve, affectieve en psychomotorische doelstellingen.

Wij streven in onze gemeentescholen naar een doorlopende, totale vorming in ‘scholen zonder drempels’ waar kinderen optimaal begeleid worden in de verzoening van persoonlijke aspiraties met de noden van de maatschappij.

De school- en leerprogramma’s zijn erg belangrijk en zullen een richtlijn en hulp zijn, om de leerprocessen te evalueren en te rapporteren. Nochtans kaderen zij in het geheel van een ‘opvoedingsproject’ en kan men zich niet beperken tot het ‘onderwijzen’.

School- en leerprogramma’s zullen voortdurend geactualiseerd worden. Regelmatige bijscholing van de teamleden is dan ook noodzakelijk.

Het realiseren van dit schoolproject krijgt mede ook gestalte door het hanteren van
participatieve structuren die zowel op het niveau van de leerling als van de leerkrachten en de ouders voorzien worden.

De eis tot medeverantwoordelijkheid vraagt van het individu een eigen creatieve inbreng om tot een zo goed mogelijke samenleving te komen. Onderwijs en opvoeding hebben niet alleen het verbeteren van de kwaliteit van het eigen leven op het oog maar bieden kansen om mee te werken aan de verbetering van de levenskwaliteit van de groep.

De ontplooiing van de kinderen is enkel mogelijk als :

  • er rekening gehouden wordt met de capaciteiten, tekortkomingen, bevattingsvermogen;
  • persoonlijkheid en daartoe is differentiatie noodzakelijk (tempo, niveau, belangstelling);
  • de zelfstandigheid van de kinderen bevorderd wordt;
  • belang gehecht wordt aan medezeggenschap. Het kind moet ervaren dat zijn inbreng belangrijk is;
  • het sociaal engagement van de kinderen gestimuleerd wordt en eerbied voor regels en normen van de groep aangebracht wordt;
  • verantwoordelijkheidszin bijgebracht wordt door het delegeren van taken;
  • expressiemogelijkheden in denken, taal, zang, beweging en ritme, beeldende
  • expressievormen voorzien worden;
  • de kritische zin van de kinderen aangewakkerd wordt door het aanreiken van informatiebronnen die geïnterpreteerd en kritisch benaderd worden.

Kwaliteit van ons gemeenteonderwijs

Eindtermen

De vooropgezette doelstellingen omschreven in de eindtermen zijn een te behalen objectief. Ze hebben meer dan de verstandelijke ontwikkeling op het oog.

Gedurende de schoolloopbaan van een kind wordt een kindvolgsysteem gehanteerd dat in het kleuteronderwijs bestaat in de vorm van observaties en in de lagere school ondersteund wordt door gestandaardiseerde  testen.

Hoofdzaak blijft dat elk kind krijgt waarop het recht heeft.


Ouders van kleuters die niet schoolrijp geacht worden of van leerlingen uit de eerste graad die de basiskennis en –vaardigheden betreffende lezen, schrijven en rekenen niet behalen moeten een eerlijk advies krijgen dat in samenwerking met het multidisciplinair team en het CLB tot stand komt.
De zorgverbreding moet optimaal aangewend worden.

Leerkrachten

De leerkracht kan best zelf beslissen hoe de algemene doelstellingen van het onderwijs in concreet verwezenlijkt worden. De leerkracht moet zich aan de
klassituatie aanpassen.
Nochtans is ook de samenwerking tussen al wie bij de school betrokken is noodzakelijk om tot optimale resultaten te komen.

Elke leerkracht moet leren reflecteren op onderwijs- en leergedragingen enerzijds en opvoedingssituaties anderzijds. Op grond van zijn vakkennis en gefundeerde
mens-, opvoedings en onderwijsopvattingen zal hij te gelegener tijd verantwoorde beslissingen nemen in het voordeel van de leerlingen die hem toevertrouwd worden.

Leerkrachten streven steeds naar vernieuwing en kwaliteitsverbetering.